Gallery

ภาพบรรยากาศของ @Pran Beach Resort

ห้องสีส้มหน้าทะเล
ห้องสีเขียวใบตอง
ห้องสีชมพูอ่อน
ห้องสีฟ้าอ่อนบนตึก
ห้องสีส้มอ่อนชั้นสอง
ห้องสีเขียวเข้ม
ห้องสีเหลืองเข้ม